Adaptacja

Program adaptacyjny dla dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w dniach 28-31 sierpnia 2023 roku, w godzinach 10:00-11:00 (11:30).

W ramach adaptacji od stycznia 2023 raz w miesiącu prowadzimy zajęcia dla dzieci do lat 3.

Ze względu na wymogi sanitarne związane z COVID -19 bardzo prosimy rodziców o zastosowanie się do zasad obowiązujących na terenie Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży:

 1. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się z „Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży”. PROCEDURA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedszkolenr2.pl W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW – PROFILAKTYKA W ZWIĄZKU Z EKSPANSJĄ  KORONAWIRUSA.
 2. Każdy rodzic ma obowiązek wypełnić i przynieść do przedszkola w 1 dniu adaptacji lub 1 września (jeśli w adaptacji nie uczestniczy) następujące dokumenty (również do pobrania w zakładce dla rodziców – profilaktyka w związku z ekspansją koronawirusa)
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Oświadczenie o wykonywaniu pracy przez rodziców dziecka
  Oświadczenie o zapoznaniu się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa
  Stan na dzień przyjęcia dziecka do przedszkola
  Zgoda na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka
  Zgoda na pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu nr 2
 3. W pierwszym dniu adaptacji dzieci przynoszą tylko kapcie i ubrania na zmianę  w woreczku. Kapcie oraz rzeczy na przebranie muszą być podpisane. Ręczniki używamy tylko papierowe. Dzieci nie przynoszą szczoteczki do mycia zębów oraz zabawek z domu.
 4. Na adaptację przychodzi 1 rodzic wraz z dzieckiem.
 5. Dzieci nowoprzyjęte do Sali przedszkolnej wchodzą razem z rodzicem. Dzieci już chodzące do przedszkola jeśli nie wykazują trudności adaptacyjnych wchodzą samodzielnie.

(pobyt w przedszkolu ok. 1 – 1,5 godz.)

JAK POMÓC DZIECKU PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROLI PRZEDSZKOLAKA

ZADANIESPOSÓB REALIZACJIKRYTERIA OSIĄGNIĘĆ
wdrażanie do samoobsługi„Miś lub lalka jest głodny/a” – dziecko karmieni zabawki, potem należy umożliwić dziecku samodzielne spożywanie posiłków;„Ubieramy misia / lalkę” – wspólne ubieranie zabawek, potem przechodzenie do ubierania dziecka i stopniowe ograniczanie pomocy;uczenie dziecka korzystania z toalety;wprowadzanie podstawowych zasad higieny (rozmowa, pokaz – np. mycie lalki, atrakcyjne przybory toaletowe);wyznaczenie stałych miejsc przechowywania zabawek i innych przedmiotów używanych przez dziecko, zachęcanie do wspólnych prac porządkowych – forma zabawowa (np. „Ja ułożę lalki, a ty klocki”);dziecko sprawnie posługuje się łyżką, pije z kubka;dziecko potrafi zakładać i zdejmować ubranie (bez zapinania, wiązania);dziecko załatwia potrzeby fizjologiczne;dziecko rozumie konieczność codziennej higieny, potrafi samo umyć twarz, ręce, zęby;dziecko sprząta po sobie zabawki, porządkuje swoje najbliższe otoczenie;
organizowanie kontaktów z rówieśnikamiczęste chodzenie z dzieckiem tam, gdzie są inne dzieci, np. rodzina, znajomi, plac zabaw, zapraszanie dzieci do swojego domu, stwarzanie sytuacji, w których dziecko musi podzielić się zabawkami, słodyczami i in.;dziecko chętnie uczestniczy w zabawie z rówieśnikami, rozumie potrzebę wspólnego korzystania z zabawek, potrafi dzielić się z innymi, z pomocą osób dorosłych podejmuje próby łagodzenia konfliktów;
kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymiczytanie i opowiadanie dziecku bajek, wspólne oglądanie ilustrowanych książek oraz programów telewizyjnych przeznaczonych dla najmłodszych, częste rozmowy z dzieckiem w różnych sytuacjach (np. w czasie spaceru, zabawy lub wykonywania codziennych czynności), zachęcanie do wypowiedzi poprzez zadawanie pytań oraz cierpliwe i uważne słuchanie dziecka;dziecko jest śmiałe i otwarte na kontakty z innymi dziećmi oraz dorosłymi;dziecko potrafi jasno przekazać otoczeniu swoje potrzeby i życzenia;dziecko dzieli się swoimi przeżyciami;zadaje pytania, dzięki którym poznaje otaczającą rzeczywistość;poprawnie posługuje się ojczystym językiem;
zorganizowanie życia dziecka w rodzinie według planu zbliżonego do rozkładu dnia w przedszkoluzapewnienie dziecku regularnego trybu życia – stałych pór posiłków, zabawy, odpoczynku, snu, przebywania na powietrzu bez względu na pogodę (wyłączając warunki ekstremalne);dziecko ma dobre samopoczucie, jest zdrowe, pogodne, czuje się bezpieczne;
zapoznanie dziecka z materiałami, z którymi zetknie się w przedszkolustworzenie dziecku warunków do zabaw plastycznych, zapewnienie urozmaiconych materiałów i przyborów (papier, kredki, farby, plastelina, wycinanki, nożyczki itd.), uczenie prawidłowego korzystania z nich;dziecko zna i potrafi posługiwać się podstawowymi materiałami i przyborami;dziecko jest twórcze i swobodne, chętnie wyraża siebie poprzez różne formy ekspresji;
stopniowe uniezależnianie psychiczne dziecka od rodzicówczęste i szczere rozmowy z dzieckiem zapewniające o miłości, przyzwyczajanie do nieobecności rodziców, pozostawianie dziecka pod opieką dorosłych osób, z którymi nie jest ono związane emocjonalnie tak silnie, jak z rodzicami (dalsza rodzina, znajomi) – początkowo na krótko czas, stopniowo należy go wydłużać;dziecko dobrze znosi rozłąkę z rodzicami, nie obawia się porzucenia;
kształtowanie pozytywnego nastawienia do przedszkolaopowiadanie dziecku o przedszkolu, zabawkach i dzieciach, które tam spotka;spacery w okolice przedszkola, poznanie drogi, ogrodu przedszkolnego i budynku;odwiedziny w najmłodszej grupie, poznanie nauczycielek i personelu;zachęcanie do wspólnej zabawy z rówieśnikami w sali i w ogrodziedziecko zna i w pełni akceptuje nowe środowisko
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki