Odpłatność na rok 2023/2024

Odpłatności dokonują rodzice  przez platformę 4parens  lub przelewem na konto bankowe przedszkola do 13 każdego miesiąca.  Zawsze między 10 a 13 dniem każdego miesiąca można zapłacić za przedszkole w biurze intendenta.

Numer konta bankowego:
PKO BP o/Chodzież 20 1020 3903 0000 1302 0084 5982

Odpłatność za zajęcia dodatkowe (mini tenis,  balet , fit– kids, piłka nożna, judo) proszę regulować u intendenta przedszkola lub platformę dla rodziców 4parents.
NIE PRZELEWAMY NA KONTO PRZEDSZKOLA.

Szczegółowa oferta dla rodziców dzieci przyjętych do Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży

Opłaty pobierane od rodziców za usługi świadczone przez Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki od 01.01.2023  wyniosą:

Opłata stała – 400,00 zł miesięcznie (nie jest zwrotna)

Ulgi:

 • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 50% stałej opłaty ( istnieje  możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty stałej)
 • w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny opłata stała ulega obniżeniu:
  • o 40% za drugie dziecko i wynosi 240,00 zł
  • o 70% za trzecie i każde następne dziecko i wynosi 120,00 zł

W opłacie stałej są zawarte:

 • realizacja podstawy programowej
 • Zajęcia dodatkowe nieodpłatne
  • rytmika
  • język angielski
  • twórcze zajęcia plastyczne
  • religia
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia kynoterapeutyczne (dogoterapia)
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • zajęcia terapeutyczne z psychologiem
  • zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z terapeutą pedagogicznym
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • zajęcia innowacyjną metodą Makaton
  • zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
  • udział w koncertach muzycznych, teatrzykach na terenie przedszkola (1 razy w miesiącu nieodpłatnie)
  • udział w uroczystościach przedszkolnych ( dzień rodzica, dzień babci, festyn rodzinny itp.)
  • wycieczki – poznawanie ciekawych zawodów
  • wyposażenie dzieci w artykuły do zajęć plastycznych – wyprawka
  • organizacja dodatkowych warsztatów dla dzieci np. zajęcia z pierwszej pomocy, klub małego ekologa, klub małego odkrywcy, zajęcia teatralne, klub małego astronoma
  • paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy itp.

Odpłatność za wyżywienie wynosi 10,00 zł dziennie (zwrotne za każdy dzień nieobecności)

Zajęcia dodatkowe płatne:

 • balet
 • karate
 • mini tenis
 • Fit Kids
 • piłka nożna
 • judo
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki