Konkurs na tekst piosenki o Chodzieży

Organizowany z okazji
590-lecia miasta Chodzieży

pod patronatem
Burmistrza Miasta Chodzieży
J. Gursza.

1. Organizator – kontakt:

Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki
ul. Bosa 12, 64 – 800 Chodzież
tel. 605 305 023

2. Temat konkursu:

Tematem konkursu jest miasto Chodzież – napisanie tekstu piosenki o miejscowości.

W tekście należy ująć najważniejsze symbole Chodzieży np. nazwa jeziora, warsztaty jezzowe, porcelana, stok narciarski, zawody motorowodne, domki tkaczy itp.

3. Cele konkursu:

 • rozwijanie artystycznej twórczości wśród mieszkańców miasta Chodzież
 • prezentacja i popularyzacja miasta Chodzież
 • kształtowanie wyobraźni literacko-artystycznej
 • stworzenie okazji do promowania przedszkola w środowisku lokalnym

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • Napisanie  tekstu piosenki w krótkiej, zwartej, rymowanej formie (max. 2 – 3 zwrotki + powtarzalny refren).
 • Konkurs skierowany jest dla mieszkańców miasta Chodzież.
 • Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 pracę własnego autorstwa.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć skan lub zdjęcie pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w konkursie.
 • Napisane słowa piosenki i dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu należy przesłać na adres: piosenkadlachodziezy@wp.pl do dnia 15.02.2024 .
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, a organizator ma prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania i lekkiej korekty tekstu w celu dostosowania do melodii.
  Z chwilą nadesłania stanowią własność organizatora.
 • Autor nagrodzonego tekstu piosenki zobowiązuje się przenieść na Organizatora całość praw autorskich, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Zgłaszając pracę należy podać: imię i nazwisko,  numer telefonu.
  Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.
 • Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie teksty piosenek, które są ich autorstwa i do których posiadają wszelkie prawa autorskie.
  Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 • Zwycięzcy konkursu (pierwsze 3 miejsca) zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

  Wyniki zostaną ogłoszone również na stronie internetowej organizatora: www.przedszkolenr2.pl i Facebooku: Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży w dniu 29.02.2024 r.

  Zwycięzcy nagroda główna zostanie wręczona 13.04.2024 r. w Chodzieskim Domu Kultury, podczas uroczystości organizowanej przez Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki „Przegląd Teatrów Dziecięcych”.

5. Ocena pracy konkursowej:

– Powołana przez organizatora Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych tekstów oraz przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca.

– Jury przy ocenie tekstów bierze pod uwagę: pomysłowość i kreatywność; zgodność

z tematem; oryginalność; zgodność z regulaminem.

– W przypadku otrzymania dużej ilości zgłoszeń, organizator wyda nadesłane teksty w formie tomiku, który zostanie udostępniony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży

i lokalnych placówkach edukacyjnych w celu edukacyjnym.

– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu

i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

– Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych.

– Uczestnicy potwierdzają jednocześnie, że prace zostały wykonane przez nich samodzielnie

i nie naruszają praw osób trzecich, ani praw autorskich.

– Wygrany tekst piosenki zostanie użyty do utworzenia piosenki o Chodzieży pod melodię napisaną przez muzyka i odśpiewany przez dzieci podczas „Przeglądu teatrów dziecięcych”.

6. Nagrody:

– Jury powołane przez organizatora przyzna wartościowe nagrody za miejsce I, II, III.

7. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna:

– Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO/.

– Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży, ul. Bosa 12, tel. 605 305 023,

email: info@przedszkolenr2.pl reprezentowanego przez Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki.

– Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

– Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu.

– Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

– Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów lub do czasu cofnięcia zgody.

– Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:

* dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 – RODO,

* sprostowanie swoich danych osobowych – na podstawie art. 6 – RODO,

* usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO

* ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na podstawie art. 18 – RODO.

– W każdej chwili uczestnik ma  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie gody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

– Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – ROOD.

– Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki