Plan pracy 2023/2024

Podstawy prawne

 

 • Statut Przedszkola
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2022/23
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2023/24
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2022 r., poz. 2230)
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r., poz. 2198)
  • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.)
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020, poz. 1166 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych… (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1309)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502  ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków

i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

 1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 2. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie

z przedstawicielami branż.

 1. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także

z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 1. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania

i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 1. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 2. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 3. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDACJE
wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2022/23:

 1. Do dziennika przedszkola wpisywać wyłącznie tematy przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i innych form realizowanych w ciągu dnia, w uzasadnionych przypadkach wskazać także przedmiot aktywności.
 2. Podczas zajęć rozwijających pojęcia matematyczne, tworzyć warunki do działania każdego dziecka i praktycznego doświadczania tych pojęć.
 3. Wprowadzanie nowych technik i pojęć plastycznych odnotowywać w planach pracy oraz w dziennikach zajęć przedszkola.
 4. W planach pracy i dziennikach – obok tematu kompleksowego odnotowywać wartości, które po raz pierwszy są wprowadzane i objaśniane.
 5. Poszerzyć sposoby aktywizowania dzieci o nowe metody i techniki.
 6. Poszerzyć zakres indywidualizacji np. o działania takie jak powtarzanie poleceń, rozkładanie zadań na etapy.
 7. Arkusze do monitorowania procesów i podsumowujące pracę specjalistów i zespołów wypełniać konkretnymi informacjami i wnioskami.
 8. W zawiązku z błędami metodycznymi w trakcie realizacji i dokumentowania zajęć dydaktycznych, należy wdrożyć wspomaganie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach z metodyki wychowania przedszkolnego, metod aktywizujących oraz indywidualizacji.
 9. Wprowadzić mapę Polski i Ukrainy,  zrealizować tematy dotyczące Polski i Ukrainy, by przybliżyć dzieciom ważne treści i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Wyposażyć  salę w książki i kolorowanki w języku ukraińskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procesy  wspomagania  rozwoju  i  edukacji

 

Zadania i podstawa prawna

 

 

 

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Podnoszenie jakości edukacji w ramach realizacji podstawy programowej,  poszerzanie jej treści i wdrażanie nowatorskich rozwiązań

 

(Ustawa prawo oświatowe,

Podstawa programowa wp

Kierunki polityki oświatowej państwa, wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego)

Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych.

Wszyscy nauczyciele

 

Planowanie odrębnych zajęć dydaktycznych wprowadzających pojęcia plastyczne oraz techniki i dokumentowanie faktu ich wprowadzenia w dzienniku. (wniosek z nadzoru).

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wdrożenie do codziennej praktyki pedagogicznej metod i technik aktywizujących: metoda projektów, stacje zadaniowe, akwarium, piramida priorytetów, wybrane mnemotechniki, metaplan, metoda przypadków, drzewko decyzyjne i inne.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wdrożenie metody stymulacji procesów poznawczych „Krąg zmysłów”.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Poszerzenie codziennej pracy o nowe zabawy i techniki teatralne, w tym teatr pudełkowy, teatr cieni,  żywe obrazy, kamishibai.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wdrożenie programu własnego ,,Z Szewczykiem Dratewką w świecie wartości”.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

( ostatni czwartek miesiąca)

„ Jestem częścią świata”  poznawanie  i doświadczanie otoczenia metodą projektów – innowacja metodyczna.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok ( co najmniej raz w półroczu)

Storyline jako metoda poznawania i rozumienia otaczającego świata – innowacja metodyczna .

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 

(Podstawa programowa wp,

Kierunek polityki oświatowej państwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 

(Podstawa programowa wp,

Kierunek polityki oświatowej państwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 

(Podstawa programowa wp,

Kierunek polityki oświatowej państwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 

(Podstawa programowa wp,

Kierunek polityki oświatowej państwa)

 

 

 

Utworzenie katalogu wartości do obowiązkowej realizacji w przedszkolu, w tym m.in. czynienie dobra.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wychowanie do wartości – planowe objaśnienie dzieciom istoty wartości w tematach kompleksowych/projektach:

1.      Kolega, przyjaciel, osoba – np. w temacie „Moja grupa, moi koledzy” – jak być dobrym kolegą, przyjacielem

2.      Miłość –  w temacie „Moja rodzina – uczymy się kochać innych” –jak okazywać miłość, rozmawiać, celebrować wspólny czas

3.      Szacunek – w tematach takich jak np.  poznajemy zawody, rodzina

4.      Odpowiedzialność np. w temacie  „Zwierzęta domowe”, „Poznajemy zawody…”

5.      Akceptacja, tolerancja np. w temacie „Dzieci świata”, „Tacy sami a inni”,…

6.      Przyroda – różne tematy/projekty zawierające normy zachowania w stosunku do przyrody

7.      Polska moja ojczyzna – budowanie tożsamości i kształtowanie szacunku do symboli narodowych

8.      Inne wg ustaleń z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przygotowanie formy graficznej kodeksu przedszkolaka w salach – ustalenie z dziećmi norm zachowania wynikających z poznawanych wartości  – w trakcie realizacji tematu.

    Wszyscy nauczyciele

Wrzesień i  uzupełnianie w ciągu roku szkolnego

Prezentacja i uzgodnienia z rodzicami w zakresie:

¾   systemu wartości wprowadzanych w przedszkolu

¾   metod pracy wychowawczej

¾   systemu motywacyjnego ( w tym ewentualnych nagród i kar jako konsekwencji niewłaściwego zachowania)

 

Wszyscy nauczyciele

 

Pierwsze zebranie w roku szkolnym

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci poprzez:

1.        Zabawy i aktywności dotyczące świadomości siebie i emocji,  przyczyn powstawania emocji, zachowania wywołanego emocjami i panowania nad tym zachowaniem np.: Lubię, nie lubię, nie wiem, Dokończenie zdania o emocjach, Trojaczki, Termometr…

2.        Budowanie poczucia wartości dz. poprzez wzmocnienia, dostrzeganie mocnych stron oraz akceptację słabych stron i  indywidualności każdego dz. np. zabawa „Słoneczna ławeczka”, Komplementy”,…

3.        Poszerzenie metod wychowania, w tym o metodę indukcji, „podarunek z wyobraźni”, technika „zatrzymania myśli”,….

4.    Bajkoterapia – budowanie poczucia własnej wartości i panowanie nad emocjami np.:

–          Szary ptaszek

–          Przygoda ołówka

–          Tajemnica tatusiowej szuflady

5.    Bajki relaksacyjne i masażyki

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez:

1.    Wyjaśnienie dzieciom ich praw i obowiązków w przedszkolu

2.    Wyjaśnienie czym są prawa dziecka – temat kompleksowy

3.    Nauka współpracy podczas wykonywania zadań w parach – 3-4 l

4.    Doświadczanie współpracy podczas wykonywania zadań w małych 3-4 osobowych zespołach – 5-6 l

5.    Układanie gier i gry – przestrzeganie zasad i oswajanie z przegrywaniem.

6.    Wprowadzenie zasady negocjowania jako podstawy rozwiązywania konfliktów.

7.    Urządzenie kącika emocji do indywidualnych przemyśleń oraz do negocjowania w konflikcie.

8.    Pełnienie ról – wprowadzenie dyżurów:

–            Okolicznościowych

–            Jednodniowych

–            Tygodniowych

9.    Włączanie dzieci do akcji społecznych i obywatelskich w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym  – wyjaśnienie dzieciom znaczenia aktywności społecznej i niepozostawania biernym np. „Szlachetna paczka”

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Kultura zachowania – wprowadzenie zasad:

1.    Zachowanie przy stole i bezpieczne posługiwanie się sztućcami

2.    Nakrycie stołu i estetyczne spożywanie posiłków

3.    Powitanie, pożegnanie

4.    Formy grzecznościowe

5.    Uprzejmość i uczynność wobec innych

6.    Zachowanie w miejscach publicznych

7.    Inne 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Profilaktyka i niwelowanie zagrożeń w relacjach społecznych:

1.    Bajkoterapia – wprowadzenie  wzorów poprawnego zachowania:

–          Spotkanie z nieznajomym – Znajomy taty

–          Zagubienie w nieznanym miejscu

 

2.    Bajkoterapia – niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z emocjami i problemami:

–               Agresja – Tajemnica tatusiowej szuflady

–               Odrzucenie przez kolegów – Jeżyk

–               Nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów – Smutny pajacyk

 

3.    Opracowanie kodeksu złości – propozycje jak w akceptowany sposób odreagować złość

4.    Kącik emocji – chwila wyciszenia i pokojowego negocjowania z kolegą rozwiązania konfliktu

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Higiena i profilaktyka zakażeń

Temat kompleksowy/projekt w zakresie codziennej higieny:

–       Tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk

–       Tworzenie nawyku poprawnego mycia zębów

–       Wskazanie istoty i sposobu dystansu społecznego oraz izolowania się w przypadku jakichkolwiek infekcji

–       Tworzenie nawyku mycia się i dbania o włosy

Wskazanie zasadności szczepień ochronnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zdrowe żywienie

1.      Poznanie zasad racjonalnego żywienia w temacie kompleksowym

–            Produkty zalecane i nie wskazane w zdrowym żywieniu

–            Samodzielne komponowanie kanapek

–            Robienie surówek, suszenie owoców, zaprawy, itp.

 1. Hodowla ziół w ogrodzie i ich wykorzystanie.
 2. Spotkanie z dietetykiem i zajęcia kulinarne „Kuchcikowo”.

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

 

 

Raz na kwartał

Bezpieczeństwo:

1.    Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w tematach kompleksowych, projektach i innych sytuacjach edukacyjnych – dokumentowanie działań :

–          sztućce, przybory, 

–          maszyny rolnicze

–          miejsce budowy, remontu

–          bezpieczne zabawy w sali i ogrodzie – korzystanie z urządzeń

–          prąd

–          zapałki, ogień

–          zasady zachowania na ulicy, przejście na drugą stronę

–          naturalne zbiorniki wodne, kąpiele

–          zamarznięte zbiorniki wodne

–          nieznane rośliny

–          nieznane zwierzęta

–          nieznane przedmioty

–          lekarstwa

–          środki chemiczne

2.    Spotkanie z policjantem – bezpieczeństwo na drodze

3.    Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy

4.    Próbna ewakuacja

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup – treści wg decyzji nauczyciela

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

Promocja aktywności fizycznej

 

(Podstawa programowa

Kierunek polityki oświatowej państwa)

 

Realizacja obowiązkowych form aktywności ruchowej

1.      Ćwiczenia poranne we wszystkich oddziałach

2.      Zestaw zabaw ruchowych jako zajęcie dydaktyczne

3.      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych jako zajęcie dydaktyczne

4.      Pobyt w ogrodzie lub/i spacer

5.      Zabawy ruchowe w ciągu dnia

 

 

nauczyciele 

 n –le  3,4 l

n – le  5,6 l

nauczyciele

nauczyciele

 

codziennie

min. 3x w tyg.

min. 2x w tyg..

codziennie

min. 2 dziennie

Realizacja zestawu zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z nietypowymi przyborami np. gazety, plastikowe butelki

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Realizacja zestawu ćwiczeń gimnastycznych metodami twórczymi

 

Nauczyciele 5,6 l

Jeden zestaw w każdym półroczu

Realizacja zestawu zabaw terenowych w ogrodzie

 

Nauczyciele grup 4-6l

 

Jeden zestaw na każdy miesiąc

Zabawy na śniegu, bezpieczne zajęcia z sankami.

 

Nauczyciele grup

 

w sezonie

Zorganizowanie ścieżki zdrowia i wykorzystywanie jej podczas pobytu w ogrodzie i zajęć terenowych

 

Nauczyciele grup

 

w sezonie

Wycieczka na stadion, do hali sportowej lub na boisko sportowe:

–          wywiad m.in. na temat przeznaczenia, oferty dla dzieci

–          krótkie zajęcia sportowe

 

 

Nauczyciele grup

 

w sezonie

Przygotowanie do kształtowania umiejętności cyfrowych

 

(Kierunek polityki oświatowej państwa)

 

Wykorzystywanie do zajęć tablicy multimedialnej

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Wprowadzanie piktogramów, symboli i znaków do komunikowania się z dziećmi i oznaczanie różnych informacji

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Stosowanie w edukacji figur liczbowych i kodów matematycznych

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Zabawy typu „sudoku”

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Nauka kodowania na macie i z wykorzystaniem innych pomocy

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Nauka korzystania z płyt  CD i audiobooków

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Nauka korzystania z programów graficznych do wykonywania zaproszeń, laurek

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Zajęcia z dziećmi na temat „Rzeczywistość i fikcja w mediach”

 

Nauczyciele grup

 

Zgodnie z tematem komplekso-wym

Zajęcia z dziećmi na temat reklamy

 

Nauczyciele grup

 

Zgodnie z tematem komplekso-wym

Rozmowa na temat bezpieczeństwa w sieci oraz zapoznanie dzieci z wartościowymi i bezpiecznymi stronami np.: https://www.necio.pl/

 

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i wdrożenie innowacji programowej w zakresie edukacji europejskiej i wielokulturowej (w tym Ukraina)

 

(Kierunek polityki oświatowej państwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska moja ojczyzna i kraj, gdzie mieszkamy  – temat, projekt edukacyjny – stolica, rzeka, morze, kultura, tradycje

Nauczyciele grup

Listopad

Polska w Europie, mapa, symbole Unii Europejskiej

Nauczyciele grup

Listopad

Analiza kultury kraju z jakiego pochodzi wychowanek/wychowankowie

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Spotkanie z rodzicami grupy, informacja o zasadach edukacji włączającej oraz pobycie dziecka innej narodowości i kultury

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Przygotowanie systemu komunikowania się z dzieckiem, które nie mówi po polsku – system obrazków, gestów, znaków graficznych, tablica do komunikowania, pudełko komunikacji z obrazkami, …

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

„Poznajmy się” – temat/projekt dotyczący kraju pochodzenia dziecka np. Ukraina

–          zabawy, integracyjne, imiona, obrazkowy ramowy rozkład dnia

–          mapa i położenie Polski i danego kraju, symbole narodowe

–          podstawowe zwroty

–          zwyczaje, zabawy polskie i danego kraju

–          bajki polskie i danego kraju

–          potrawy polskie i danego kraju

–          muzyka, tańce polskie i danego kraju

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Założenie kącika książki – kultura i książki z kraju pochodzenia dziecka np. Ukrainy

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Dzień Europy – uzyskanie paszportu Europejczyka – zadania, konkursy, zabawy, bajki europejskie …

Agata K

Sandra W

9 maja 2024

Kraje dalekiego Wschodu – np. Chiny, Japonia 

Nauczyciele grup

Maj2024

Afryka – kontynenty, Afryka, rasy ludzkie, bajki świata, dzieci świata – akceptacja

Nauczyciele grup

Październik  2023

 

 

 

 

 

Realizacja zatwierdzonego planu działań obejmującego m.in.:

1.      Aspekt przyrodniczy

–       Poznanie różnych ekosystemów – las, pole, łąka, sad, ogród, ekosystemy wodne, park – wskazanie uzależnienia ludzi od przyrody i sposobów racjonalnego korzystania

–       Opracowanie planu obserwacji przyrodniczych na 4 pory roku

–       Realizacja obserwacji przyrodniczych wg planu

–       Realizacja tematu „Skarby ziemi” (sól, węgiel, piasek, kreda, …) – wskazanie sposobów wykorzystania przez ludzi

–       Realizacja tematu „Prąd duży i mały (baterie)” – korzyści i zagrożenia

–       Realizacja tematu „Dobre rady na odpady” – segregacja

–        Założenie motylego ogrodu – budleja, nasturcja, , lawenda, werbena, inne

–       Założenie „Oazy ptaków” w ogrodzie – budki lęgowe, karmniki, pojniki….

–       Założenie mini ekosystemów – systematyczne obserwacje i prace w ogrodzie: wrzosowisko, ziołowy ogródek, łąka kwietna, warzywa….

–       Udział dzieci w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego: segregacja śmieci, zbieramy zakrętki,  zbieramy kasztany

2.      Aspekt społeczny

–            Włączenie innych placówek do działań na rzecz przyrody:

–            Ustalenie dyżuru „ekostrażnik” – np. dokręcenie kranów, wyłączanie światła…..

–            Włączanie rodziców i pracowników niepedagogicznych do działań na rzecz przyrody – akcje, zbiórki kasztanów, nakrętek, baterii

–       Konkurs dla  przedszkolaków na temat wiedzy o ochronie środowiska  „Mały ekolog”

3.      Aspekt kulturowy

–       Realizacja tematu/projektu „ Badacze przeszłości” – poznanie swojej miejscowości, w tym tradycji, dawnych zawodów, zabaw, przysłów – dawniej i dziś – kształtowanie zaangażowania na rzecz piękna i czystości „naszego miejsca na Ziemi”

–       Realizacja tematu Polska moja ojczyzna

–       Dzień Niepodległości

–       Święto flagi

4.      Aspekt ekonomiczny

–  Segregacja odpadów

–  Oszczędzanie materiałów, papieru, energii, wody

–  Energooszczędne urządzenia w przedszkolu

 

 

Nauczyciele

 

Zespół ds. programowych

Nauczyciele

Zgodnie z tematami kompleksowymi

Doradztwo zawodowe

 

 (Ustawa prawo oświatowe, Rozporządzenie MEN

w sprawie doradztwa zawodowego)

 

Poznanie zawodów  w toku realizacji tematów kompleksowych/projektów:

 1. Dzieci młodsze – 3,4 l

–        kucharz

–        lekarz

–        listonosz

–        sprzedawca

 

2.      Dzieci 5l:

–          stomatolog

–          krawiec

–          kierowca

–          fryzjer

–          murarz

 

3.      Dzieci 6l:

–        górnik

–        rolnik

 

 

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Zgodnie z tematami kompleksowymi

Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze ekspertów

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Zgodnie z tematami kompleksowymi

Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach poprzez tematy kompleksowe (projekty edukacyjne):

 1. Dzieci młodsze – 3,4 l

–        Sklep

 

2.      Dzieci 5l:

–          Kino

–          Teatr

–          Przychodnia

–          Pogotowie ratunkowe

–          Apteka

 

3.      Dzieci 6l:

–        Szpital

–        Straż pożarna

–        Poczta

–        Szkoła 

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Zgodnie z tematami kompleksowymi

Poznanie cyklu produkcyjnego wybranych produktów i zawodów z tym związanych:

 1. Dzieci 5l:

–        Cukier

–        Pieczywo

 

 1. Dzieci 6l:

–        Dom

–        Książka

–        Nabiał

Nauczyciele grup

Cały rok

Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów  i instytucji – gromadzenie akcesoriów we współpracy z instytucjami i rodzicami

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Konkurs plastyczny „Kim zostanę” lub „Moi rodzice pracują”

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

Przygotowanie fotoreportażu „Zawody i instytucje ” – zdjęcia z poznawanych instytucji oraz spotkań z ludźmi pracy – wizyty ekspertów w przedszkolu lub wycieczki

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

 

wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Zadanie i podstawa prawna

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

 

 

 

 

Rozpoznawanie potrzeb i możliwości wychowanków oraz ich sytuacji społecznej

 

(Wymaganie nr 1, 2, 5, Rozporządzenie o pomocy pp oraz w zakresie kształcenia specjalnego,  statut)

Obserwacje pedagogiczne wstępne

nauczyciele grup wspierani przez specjalistów

do 20.10

do 20.12 – gr.3l

Rozpoznanie sytuacji społecznej dzieci – imienny arkusz – przy akceptacji rodziców

nauczyciele grup

do 20.10

do 20.12 – gr.3l

Ustalenie wniosków do indywidualizacji i udzielania pomocy pp w toku bieżącej pracy – wpisanie ich do indywidualnych arkuszy obserwacji

nauczyciele grup wspierani przez specjalistów

do 30.10

do 31.12 – gr.3l

Przygotowanie i przekazanie dyrektorowi wykazu dzieci objętych pomocą  pp w toku bieżącej pracy i indywidualizacją oddziaływań (na wykazie dzieci z wnioskami)

nauczyciele grup

do10.11

do 10.01 – gr.3l

Obserwacje pedagogiczne końcowe

nauczyciele grup

do 20.04

do 20.05 – gr. 3l

Analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do dziecka i grupy (ewaluacja pracy z dz. – indywidualny i grupowy przyrost kompetencji)

nauczyciele

do 31.05

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli

(Wymaganie nr 5, Rozporządzenie o pomocy pp i w zakresie kształcenia specjalnego, statut)

 

Indywidualizacja oddziaływań i pomoc pp podczas zajęć dydaktycznych oraz innych sytuacji w ciągu dnia – odpowiednio do wniosków poobserwacyjnych

nauczyciele grup wspierani przez specjalistów

Na bieżąco

Praca indywidualna i w małych zespołach  – odpowiednio do wniosków po obserwacyjnych, dokumentowanie w dziennikach zajęć przedszkola

Nauczyciele

min. 3 razy w tygodniu

Wdrażanie zaleceń opinii i orzeczeń skierowanych do nauczycieli

Nauczyciele grup wspierani przez specjalistów

Na bieżąco

 

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów, realizacja orzeczeń i opinii

 

(Wymaganie nr 5, Rozporządzenie o pomocy pp i kształceniu specjalnym, statut, rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania)

 

Zaplanowanie form pomocy pp dla dzieci – jako wynik obserwacji nauczycieli i przedszkolnych specjalistów

Dyrektor

wg potrzeb

Analiza orzeczeń i opinii – zaplanowanie form pomocy pp dla dzieci oraz zajęć rewalidacyjnych

Dyrektor we współpracy ze specjalistami

po analizie  opinii i orzeczeń

Ustalenie wykazu dzieci objętych gimnastyką korekcyjną

Dyrektor

15.10

Opracowanie przez dyrektora lub wyznaczonego koordynatora przedszkolnego planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zgłoszeń nauczycieli, specjalistów oraz opinii, orzeczeń

Dyrektor/koordynator pomocy pp

5.11.

Ustalenie indywidualnych lub grupowych planów pracy do realizacji podczas zajęć specjalistycznych lub rewalidacyjnych i wpisanie ich do dzienników pomocy pp

Specjaliści

15.10

Powołanie zespołów pomocy p-p dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wyznaczenie koordynatorów zespołów

Dyrektor

Niezwłocznie  po otrzymaniu orzeczenia

Dokonanie pierwszej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespoły pomocy p-p

po otrzymaniu orzeczenia

Opracowanie IPET-ów dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespoły pomocy p-p

do 30.09 lub 30 dni od powołania  zespołu

 

Realizacja form pomocy p-p i zajęć rewalidacyjnych – dokumentowanie w odrębnych dziennikach

Specjaliści

Od dnia powołania zespołów p-p

Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, inne) 

Specjaliści

po każdym półroczu

W przypadku dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego – druga wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

Zespoły pomocy p-p

po  II półroczu

Wykonywanie innych czynności przez specjalistów – zgodnie z przydziałem czynności, w tym badania przesiewowe, obserwacje dzieci, konsultacje dla R i N, szkolenia, warsztaty, kontakty z instytucjami – dokumentowanie w dzienniku zajęć specjalisty

Specjaliści

Cały rok szkolny

Prowadzenie odrębnych teczek dla dzieci objętych formami pomocy p-p 

Nauczyciele grup

Od dnia objęcia poszczególnych dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Analiza gotowości szkolnej

 

(Rozporządzenia o pomocy pp, o drukach i świadectwach, Podstawa programowa wp, statut)

 

Analiza gotowości szkolnej

Nauczyciele grup 6 l i ewent. 5l

Do 20.04.2024

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej na druku MEiN
i przekazanie jej rodzicom

Nauczyciele grup 6 l i 5l wg wniosków

Do 30.04.2024

Opracowanie zestawienia zbiorczego ilościowo-jakościowego wyników badania gotowości szkolnej – przekazanie dyrektorowi

Nauczyciele grup 6 l i ewent. 5l

Do 31.05.2024

 

 

 

Rozwój zainteresowań

 i zdolności dzieci

 

(Rozporządzenia o pomocy pp, podstawa programowa, statut)

 

Uruchomienie rytmiki – dokumentowanie w dzienniku zajęć przedszkola

dyrektor

od 1.10

Realizacja zajęć dodatkowych, dokumentowanie w odrębnym dzienniku:

–        Fit kids

–        piłka nożna

–        zabawy taneczne Tucandance.pl

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Cały rok

Organizacja przedstawień teatralnych w przedszkolu o tematyce wychowawczo-profilaktycznej

Dyrektor

Zgodnie z harmonogra-

Mem

Udział w Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków

Nauczyciele grup

Kwiecień 2024

Udział w przeglądzie festiwali przedszkolnych ,,Bajkowa Scena”

Nauczycie najstarszych grup

Kwiecień 2024

Organizacja koncertów muzycznych

Dyrektor

Zgodnie z harmonogra-

mem

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli

 

(Rozporządzenie o pomocy pp, statut)

 

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

Specjaliści

W razie potrzeb

Dzień informacji dla rodziców – informacje o wynikach obserwacji i postępach dzieci, konsultacje, porady

Nauczyciele

W razie potrzeb

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat „Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola”

Dyrektor, psycholog

Maj 2024

Warsztaty „Jak kształtować inteligencję emocjonalną u dzieci”

Psycholog

Listopad 2023

Warsztaty „Jak pomóc dziecku w osiągnięciu gotowości szkolonej”

psycholog

Październik 2023

Spotkania w ramach Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci SPE

Zespól pomocy pp

Zgodnie z harmonogra-

mem

współpraca z rodzicami i środowiskiem   lokalnym

Zadanie i podstawa prawna

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami

i wspieranie rodziny

w wychowywaniu dzieci

 

(Wymaganie nr 6,

 podstawa programowa wp,

Kierunek polityki oświatowej państwa)

Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

Nauczyciele grup

Do 10.09.2023

Zebrania z rodzicami rozpoczynające rok szkolny:

¾      prezentacja  podstawy programowej (w grupach dz. najmłodszych), informacja o realizowanych programach

¾      prezentacja ramowego rozkładu dnia

¾      zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami – wg statutu

¾      prezentacja planowanych działań wychowawczych wprowadzanych wartości, metod i systemów motywacyjnych – ewentualne uzgodnienia

¾      prezentacja form współpracy z rodzicami, w tym terminy informacji i konsultacji

¾      prezentacja systemu obiegu informacji w przedszkolu

¾      wybór reprezentanta do Rady Rodziców

¾      zgody rodziców, upoważnienia

¾      informacja o zajęciach religii – oświadczenia rodziców

¾      informacja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęciach dodatkowych

¾      inne

Nauczyciele

grup

Do 20.09.2023

Spotkanie  przedstawicieli  rodziców z dyrektorem –  organizacja działań rady rodziców

Dyrektor

Do 5.10

Ustalenie potrzeb dzieci oraz innych ważnych informacji na temat rozwoju dzieci, w tym poznanie ich sytuacji społecznej – wywiad z rodzicami – informacje pozyskane za zgodą rodziców

 

Nauczyciele

grup

W toku obserwacji pedagogicznych

Zajęcie otwarte dla rodziców:

–          Zabawy matematyczne z Panią Jesienią

–          Mamo, Tato zobacz jak bawię i uczę się w przedszkolu

 

Nauczyciele

grup

Październik /listopad 23

Maj/czerwiec 24

Warsztaty dla rodziców:

–        „Bożonarodzeniowe ozdoby”

–        „Pedagogika przygody”

Nauczyciele

grup

Grudzień 2023

Zakładka dla rodziców na stronie www:

–        Ciekawe artykuły dotyczące wychowania

–        Oferta zabaw ruchowych

–        Propozycje aktywności rozwijających kreatywność

Nauczyciele

grup

Cały rok

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

–        Plan współpracy z R

–        Listy obecności na zebraniach (lub w dzienniku)

–        Rejestr kontaktów z rodzicami

–        Protokoły z zebrań

–        Zgody rodziców

–        Upoważnienia

–        Inne

Nauczyciele grup

Cały rok

Współpraca z instytucjami na rzecz rozwoju wychowanków

 

(wymaganie nr 7, kierunek polityki oświatowej państwa)

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dz. 6 l

Dyrektor

30.09

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową:

1)       Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcji

2)       Wspólne zabawy bez zabawek

 

Nauczyciel najstarszych grup

Zgodnie z planem współpracy

Udział przedszkola w programie GIS „ skąd się biorą produkty ekologiczne „

 

Nauczyciele dz. 5,6

Cały rok

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

¾      badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

¾      porady, konsultacje

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne przedszkola i szkoły wg ofert

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Działania na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego

 

(wymaganie nr 7)

 

Wspieranie działalności fundacji ,,Szewczykowe marzenia”

 

Nauczyciele grup

 

Cały rok

 

Udział w akcji ,,Zbieramy nakrętki dla Stefani”

Koordynator

A. Żerko

Cały rok

Udział w akcji „Świąteczna paczka”

Koordynator

A. Kaczmarek

Grudzień 2023

Udział w akcji ,,Adopcja na odległość”

Koordynator

 M. Witosławska

Październik 2023

Udział w akcji ,,Zbieramy kasztany dla Gabrysi”

Koordynator Sandra W.

20.09-25.10.2023

Udział w akcji ,,Góra Grosza”

Koordynator

S. Matuszak

Luty 2024

Wycieczki

 

(statut, rozporządzenie
w sprawie krajoznawstwa i turystyki)

Wycieczka do Muzeum Rogala – grupa V

Koordynator

 M. Witosławska

28 września 2023

Wycieczka do  Teatru animacji w Poznaniu – grupa IV, V , VI

Koordynator

 M. Witosławska

Listopad 2023

Festyn rodzinny

Koordynator

Agata K.

Sandra W

 

Czerwiec 2024

 

organizacja  i  zarządzanie  Przedszkolem

 

Zadanie i podstawa prawna

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin realizacji

Organizacja systemu pracy zespołowej w przedszkolu

 

(wymaganie nr 1)

Powołanie zespołów zadaniowych – wybór przewodniczących

Dyrektor

do 4.09
 i wg potrzeb

Opracowanie planów pracy przez zespoły zadaniowe, w tym z wykorzystaniem zadań rocznego planu

przewodniczący zespołów

15.10

Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły – pisemne złożenie informacji dyrektorowi

przewodniczący zespołów

po II półroczu lub wg potrzeb

Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej i warunków do statutowej działalności przedszkola

 

(wymaganie nr 9, statut)

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem technicznym, w tym bezpieczeństwa – protokół

dyrektor, powołana komisja

Po otwarciu przedszkola po przerwie urlopowej

Urządzenie kącika, tablicy, zakładki na temat praw dziecka

Nauczyciele grup

Listopad 2023

Zakupienie literatury  metodycznej

Dyrektor

W razie potrzeb

Wzbogacenie  ogrodu motyli do obserwacji przyrodniczych (np. budleja, fiołek wonny, rozchodnik, nasturcja, lawenda, rudbekia, jeżówka)

Dyrektor

Kwiecień 2024

Organizacja w salach kącików emocji i negocjowania

Nauczyciele grup

Od października 2023

Zorganizowanie ścieżki zdrowia

Nauczyciele

Marzec 2024

Zamontowanie tablicy i organizacja materiału do działań konstrukcyjnych w ogrodzie

Dyrektor

Cały rok

Doskonalenie systemu  prawa wewnętrznego

 

(Ustawa prawo oświatowe)

Aktualizacja statutu do zmian w  prawie oświatowym

Zespół ds. procedur i regulaminów

Wrzesień 2023

Wprowadzenie procedury rada pedagogiczna

Zespół ds. procedur i regulaminów

Wrzesień 2023

Wprowadzenie procedury systemu pracy zespołowej po zmianach

Dyrektor

 

Opracowanie regulaminu oceny pracy nauczycieli – dostosowanie do zmian w prawie oświatowym

zespół ds. procedur i regulaminów

Wrzesień 2023

 

Wydarzenia i tradycje przedszkolne – Kalendarium

 

(statut)

 

Dzień Przedszkolaka i Bieg w piżmach

Agata K

Małgorzata W

Wrzesień 2023

Witamy pory roku w ,,Kręgu zmysłów’

Nauczyciele grup

Zgodnie z tematami kompleksowymi

Dzień Drzewa

Sandra M.

Małgorzata W

Październik 2023

Dzień Edukacji Narodowej

Małgorzata P.

Sandra M

Październik 2023

Święto Pluszowego Misia

Nauczyciele grup

23 listopad

Dzień Patrona

Sandra M.

Małgorzata W

Agata K

Listopad 2023

Mikołajki

Sandra W

Katarzyna W

6 grudzień 2023

Wigilia w przedszkolu

Nauczyciele grup

Grudzień 2023

Przedszkolne kolędowanie

Sandra W

Katarzyna W

Grudzień 2023

Biesiada z Babcią i Dziadkiem

Nauczyciele grup

Styczeń 2024

Dzień autyzmu

Aleksandra I

Kwiecień 2024

Powitanie Wiosny

Katarzyna W

Karolina Ż

21 marzec 2024

Wielkanocny poranek

Agata K

Aleksandra I

26 marzec 2024

Bajkowa Scena

Małgorzata P

Sandra M

Kwiecień 2024

Dzień Europejski

Agata K

Karolina Ż

9 maja 2024

Dzień Ziemi

Karolina Ż

Sandra M.

Małgorzata W

22 kwiecień 2024

Dzień Rodzica

Dyrektor Przedszkola, nauczyciele grup

Maj 2024

Festyn  Rodziny –

Dyrektor

Agata K.

Sandra W

Czerwiec 2024

Dzień Dziecka

Katarzyna W

Aleksandra I

Czerwiec 204

Pożegnanie Przedszkola

Małgorzata P.

Sandra M

Małgorzata W

Czerwiec 2024

           

 

POWIERZENIE ODDZIAŁÓW

 

Lp

ODDZIAŁ

nauczycielE

 1.  

Oddział I  „Krasnale”

Karolina Ż.

Aleksandra I.

 1.  

Oddział II ,,Mróweczki”

Katarzyna W.

Aleksandra I

 1.  

Oddział III  ,,Słoneczka”

Sandra W

 1.  

Oddział IV  ,,Pszczółki”

Agata K.

 1.  

Oddział V  ,,Kaczuszki”

Sandra M.

Małgorzata W.

 1.  

Oddział VI  ,,Szewczyki”

Małgorzata  P.

 

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI  i ZAJĘĆ DODATKOWYCH, POMOC PP:

 

Lp

Zadanie

nauczyciel/specjalista

 

 1.  

Aktualizacja strony www

Agata K.

 

 1.  

Facebook

Agata K.

 

 1.  

Biblioteka

Małgorzata  P.

 

 1.  

Sprzęt sportowy

Karolina Ż.

 

 1.  

Sprzęt multimedialny

Sandra W

 

 1.  

Szatnia – dekoracje, ogłoszenia

Nauczyciele grup

 

 1.  

Kronika

Sandra M. Katarzyna W.

 

 1.  

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE

 

1.     

Religia

Dorota J.

2.     

Audycje muzyczne

Piotr M.

3.     

Zabawy relaksacyjne

Magdalena S.

4.     

Gimnastyka korekcyjna

Anna Cz

5.     

Zabawy logopedyczne

Andrzelika Sz.

6.     

Zabawy ruchowe

Anna Cz.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Specjalista

Przydział stanowiska

 1.  

Psycholog, Terapeuta SI

Alicja K.

 1.  

Pedagog specjalny

Marta P.

 1.  

Pedagog

Aleksandra S.Z.

 1.  

Tyflopedagog, Surdopedagog

Małgorzata P.

 1.  

Neurologopeda

Angelika Sz.

 1.  

Nauczyciel wspomagający

Aleksandra I.

 1.  

Rehabilitant

Anna Cz.

 

Formy pomocy pp i zajęcia rewalidacyjne

Przydział zajęć

 1.  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Aleksandra S.

 1.  

Terapia logopedyczna

Angelika Sz.

 1.  

Zajęcia rozwijające komp. emocjonalno – społ.

Alicja K. Marta P.

 1.  

Terapia SI

Alicja K

 1.  

Rewalidacja – autyzm

Aleksandra I. Alicja K., Marta P.

 1.  

Rewalidacja – niepełnosprawność ruchowa

Alicja K., Marta P.

 1.  

Rewalidacja – afazja

Alicja K., Marta P.

 1.  

Rewalidacja – surdopedagog, tyflopedagog

Małgorzata P.

 1.  

Rehabilitacja

Anna Cz.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE

 

 1.  

Fit Kids

Anna Cz.

 

 1.  

Mini piłka nożna

Magdalena M.

 

 1.  

Tucandance

Aleksandra

 

         

 

 

ZESPOŁY ZADANIOWE NAUCZYCIELI

Lp

zespół

Skład zespołu

przewodniczący

1.        

ds. programowych

Aleksandra Ż., Małgorzata W.

Aleksandra Ż.

2.        

ds. promocji

Agata K., Sandra M.,

Karolina Ż.

Sandra M.

     3.

ds. procedur i regulaminów

Aleksandra Ż., Małgorzata W.

Aleksandra Ż.

4.

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Alicja K., Anna Cz., Angelika Sz. ,

Aleksandra I., Aleksandra S-Z

Alicja K

5.

ds. wczesnego wspomagania rozwoju

Alicja K., Anna Cz., Angelika Sz.

Alicja K.

 

 

 

 

 

Przyjęto uchwałą  Rady Pedagogicznej nr  3/31/08/2023 w dniu 31.08.2023

© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki