Plan pracy 2019/2020

Podstawy prawne

 • Statut Przedszkola
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/19
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2019/20
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2019 r. poz. 1481) ze zm.
 • Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.)
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) (Dz. U. poz. 356 ze zm.)
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
  • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych… (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1578 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. , poz. 1591 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U., poz. 1055)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502  ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325)

 

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2019/20

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE  DYREKTORA
ze sprawowanego nadzoru w II półroczu roku szkolnego 2018/19:

WNIOSKI:

 1. Nauczyciele tworzą dzieciom dobre warunki organizacyjne i rzeczowe do aktywności podczas zajęć i zabaw dowolnych.
 2. Podczas zabaw dydaktycznych dzieci są aktywizowane poprzez odpowiednią organizację zajęć, stosowane środki dydaktyczne oraz metody i techniki aktywizujące.
 3. Przedszkole tworzy dobre warunki materialne do realizacji przyjętych programów
  i nauczyciele wykorzystują środki w codziennej pracy.
 4. Przedszkole posiada stosowany przez nauczycieli zintegrowany system procedur
  w zakresie bezpieczeństwa, zawierający wzory obowiązujących dokumentów np. kartę wycieczki, rejestr wyjść
 5. Przedszkole zapewnia nauczycielom wspomaganie zewnętrzne na rzecz jakościowego rozwoju przedszkola.
 6. Zarządzanie placówką zapewnia rozwój dzieci we wszystkich aspektach zgodnie
  z podstawą programową i sprzyja rozwojowi wszystkim pracownikom, dzieciom, oraz indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
 7. Przedszkole wspiera rozwój samodzielności i kreatywności dzieci, jednak zbyt mało jest działań, rekwizytów i środków sprzyjających kreatywności językowej. Dzieci powinny mieć większą możliwość samodzielnego podejmowania decyzji np. przy  wyborze środków plastycznych, tematów zabaw.
 8. Dzieci wdrażane są do samoobsługi i samodzielności w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.
 9. Dzienniki zajęć przedszkola są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, jednak zapisy dzienne są często zbyt szczegółowe i dotyczą przebiegu zajęć.
 10. Dzienniki pomocy psychologiczno-pedagogicznej są prowadzone poprawnie.
 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w formach przez specjalistów oraz w toku bieżącej pracy przez nauczycieli wspomagających i nauczycieli grup jest udzielana poprawnie. Działania nauczycieli grup poprzedziły obserwacje pedagogiczne, sformułowano wnioski do indywidualizacji.
 12. Nauczyciele stosują zalecane warunki realizacji podstawy programowej, w tym systematycznie wychodzą z dz.  na spacer i do ogrodu, we wszystkich grupach przeprowadzono obserwacje pedagogiczne, sformułowano wnioski do indywidualizacji.
 13. Wspomaganie nauczycieli przebiegło zgodnie z planem, w tym przy udziale edukatorów zewnętrznych.
 14. Nauczyciele współpracują z rodzicami, angażując ich w życie przedszkola jednak w dalszym ciągu systematycznie należy współdziałać   z rodzicami w celu niwelowania i zapobiegania problemów wychowawczych. Informować rodziców o wszystkich trudnościach dzieci, a także chwalić ich osiągniecia i sukcesy
 15. Zadania monitorowane w II półroczu przez dyrektora są realizowane przez przedszkole w sposób prawidłowy.

REKOMENDACJE:

 

 1. Planować i dokumentować dodatkowe sytuacje edukacyjne służące nabywaniu umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności np. nauka zakładania butów, nauka etapów mycia rąk, itp.
 2. Planować więcej działań i umożliwić dzieciom korzystanie z rekwizytów i środków sprzyjających kreatywności językowej.
 3. Stworzyć sytuacje edukacyjne sprzyjąjące  rozwojowi  myślenia operacyjnego, dawać dzieciom możliwość  w czasie zabaw swobodnych, rozwijać kompetencje matematyczne (organizaja kącików matematycznych, zabawy w sklep)
 1. Udoskonalić zapisy w dzienniku zajęć przedszkola poprzez wskazywanie tematów konkretnych działań i aktywności, bez wpisywania przebiegu zajęć i celów, za wyjątkiem sytuacji, gdy cel wyjaśnia i wskazuje na tematykę realizowanej formy.
 2. W planowaniu pracy doskonalić umiejętność formułowania celów operacyjnych do zajęć i aktywności.
 3. Do dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpisać plany pracy indywidualne lub grupowe.
 4. Przekazywać dyrektorowi informacje na temat ustalonych wniosków do indywidualizacji oddziaływań oraz sposobu wspierania dzieci w toku bieżącej pracy – co roku po obserwacjach wstępnych.
 5. Zaleca się, aby nauczyciele jak najczęściej organizowali różne formy aktywności w terenie, na świeżym powietrzu.
 6. Nadal stwarzać dzieciom warunki, tak dobierać formy zabaw i zajęć, dostarczać takich materiałów do zabaw i zajęć, aby dzieci były gotowe do samodzielnego podejmowania decyzji
 7. Wykorzystywać inwencję własną i kreatywność dziecka podczas zabaw dowolnych oraz tematycznych do rozwijania samodzielności i działań na rzecz własnego rozwoju.
 8. Tworzyć sytuacje  edukacyjne sprzyjające rozwijaniu kompetencji językowych i logicznego myślenia w oparciu o literaturę i twórczą  aktywność językową.
 9. Organizować sytuacje sprzyjające rozwojowi zainteresowania procesem pisania – rozwijanie motoryki małej.
 10. Zachęcać rodziców do aktywnego współdziałania w celu korygowania niepożądanych zachowań na terenie domu rodzinnego i rozwijania potencjału dziecka tj. utrwalania wypracowanych umiejętności w domu
 11. W dalszym ciągu systematycznie współpracować z rodzicami w celu niwelowania i zapobiegania problemów wychowawczych, informować rodziców o wszystkich trudnościach dzieci, a także chwalić ich osiągniecia i sukcesy

 

 

 procesy  wspomagania  rozwoju  i  edukacji
Cel/źródło planowania Zadanie/sposób realizacji Osobaodpowiedzialna Termin realizacji
Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej(ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty) Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2019/20 zaopiniowanie przez RP dyrektor do 1.09.2019
Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej – dla dzieci młodszych i starszych –  różnorodne formy aktywności dyrektor do 1.09.2019
Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej prowadzenia dyrektor do 1.09.2019
Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnieniem zaleceń do realizacji podstawy programowej, m.in. kąciki zainteresowań nauczyciele grup do 1.09.2019
Wystawy tematyczne – akcesoria lub/i  książki, albumy nauczyciele grup do każdego tematu
  

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 

(zadania przedszkola – podstawa programowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 

 

 

Wprowadzenie, objaśnienie dzieciom istoty wartości w tematach kompleksowych/projektach:–        Przyjaźń, koleżeństwo

 

–        Rodzina

–        Szacunek

–        Prawda, uczciwość

–        Odpowiedzialność

–        Akceptacja, tolerancja

–        Dobro, piękno w zachowaniu człowieka

–        Inne wg ustaleń z rodzicami

nauczyciele grup Odpowiednio do tematu
Przygotowanie formy graficznej kodeksu przedszkolaka w salach – ustalenie z dziećmi norm zachowania wynikających z poznawanych wartości nauczyciele grup Wrzesień 2019
Uzgodnienie z rodzicami:¾   systemu wartości wprowadzanych w przedszkolu

 

¾   metod pracy wychowawczej i systemu motywacyjnego

nauczyciele grup Wrzesień 2019
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez:

 

 1. Zabawy i aktywności dotyczące świadomości emocji,  przyczyn i zachowań wywołanych emocjami
 2. Budowanie poczucia wartości dz. poprzez wzmocnienia, dostrzeganie mocnych stron oraz akceptację indywidualności każdego dz.
 3. Wskazanie sposobów radzenia sobie z emocjami
 4. Bajki relaksacyjne
nauczyciele grup Odpowiednio do tematu, cały rokSzkolny
Kształtowanie kompetencji społecznych poprzez:

 

 1. Wyjaśnienie dzieciom ich praw i obowiązków w przedszkolu
 2. Wyjaśnienie czym są prawa dziecka
 3. Nauka współpracy podczas wykonywania zadań w parach – 3-4 l
 4. Doświadczanie współpracy podczas wykonywania zadań w małych 3-4 osobowych zespołach – 5-6 l
 5. Układanie gier i gry – oswajanie z przegrywaniem
nauczyciele grup Odpowiednio do tematu, cały rok szkolny
Promocja zdrowego stylu życia – aktywność ruchowa (zdrowie jako wartość):

 

 1. Ćwiczenia poranne
 2. Zestaw zabaw ruchowych
 3. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych podczas zajęć dydaktycznych
 4. Pobyt w ogrodzie lub spacer
 5. Zabawy ruchowe w ciągu dnia
nauczyciele  grupnauczyciele 3,4 l

 

nauczyciele 5,6 l

nauczyciele grup

nauczyciele grup

nauczyciele grup

codzienniemin.2 x w tyg.

 

min. 2x w tyg..

codziennie

min. 2 dziennie

codziennie

Promocja zdrowego stylu życia – zdrowe żywienie (zdrowie jako wartość):

 

 1. Poznanie zasad racjonalnego żywienia w temacie kompleksowym
 2. Warsztaty kulinarne z rodzicami
 3. Samodzielne komponowanie kanapek
Nauczyciele grup 1.Zgodnie z planem pracy2.Raz w semestrze

 

3.Dwa razy w miesiącu (2i 4 czwartek)

Promocja zdrowego stylu życia – ochrona środowiska  (przyroda jako wartość):

 

 1. Poznanie przez dzieci ekosystemów – wyjaśnienie co dają one ludziom i ustalenie zasad zachowania w tych miejscach:

–        las

–        park

–        pole

–        sad i ogród

–        ekosystemy wodne

 1. Poznanie podstawowych zasad gospodarowania odpadami – temat kompleksowy
 2. Udział w akcjach na rzecz przyrody:

–        sprzątanie świata

–        zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt

–        zbiórka nakrętek

 1. Segregowanie odpadów w Sali
Wszyscy nauczyciele i specjaliści Odpowiednio do tematu
Kultura zachowań – wprowadzenie zasad w temacie kompleksowym:–        Zachowanie przy stole

 

–        Powitanie, pożegnanie, formy grzecznościowe

–        Przyznanie odznaki ,,Kulturalny przedszkolak”

Wszyscy nauczyciele i specjaliści Każdego dniaCzerwiec  2020
Profilaktyka i niwelowanie zagrożeń w relacjach społecznych –  bajkoterapia:1.      Wprowadzenie  wzorów poprawnych zachowań:

 

–        Spotkanie z nieznajomym

2.      Niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami:

–        Agresja

–        Odrzucenie przez kolegów

–        Nieśmiałość

Wszyscy nauczyciele Każdego dnia
Bezpieczeństwo:1.                    Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania :

 

–        sztućce, przybory,

–        maszyny rolnicze, budowlane

–        bezpieczne zabawy

–        prąd

–        ulica

–        woda

–        zamarznięte zbiorniki

–        nieznane rośliny

–        nieznane zwierzęta

–        lekarstwa

–        środki chemiczne

2.      Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy

3.      Próbna ewakuacja

Wszyscy nauczyciele2.Anna W.

 

3.Dyrektor

1.zgodnie z tematami2.Raz w semestrze

 

3.wrzesien 2019

Wychowanie obywatelskie i patriotyczne  (ojczyzna jako wartość) :1.      Zapoznanie ze swoim miastem, wsią – mała ojczyzna

 

2.      Zapoznanie z obiektami i  tradycjami Regionu

3.      Realizacja tematu – Polska moja ojczyzna – szacunek do symboli narodowych

Wszyscy nauczyciele Zgodnie z tematami kompleksowymi
  

 

 

 

 

 

Doskonalenie procesów wspomagania rozwoju

i edukacji 

w zakresie kształtowania  kompetencji kluczowych

(zalecenie Parlamentu europejskiego, kierunki polityki oświatowej państwa)

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne:

 

 1. zajęcie dydaktyczne w tygodniu
 2. organizacja kącika matematycznego
 3. Wprowadzenie gier planszowych
 4. Wprowadzenie kodów matematycznych do oznaczania cech figur geometrycznych i guzików
 5. Realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem  doświadczeń i zabaw badawczych:

–        Pogoda

–        Woda

–        Powietrze – to co fruwa i co lata

–        Światło i kolor

 1. Stworzenie stacji meteo w ogrodzie (termometr,  wiatromierz, ….) – obserwacje pogody
 2. Gromadzenie  w kąciku książki albumów o tematyce rozbudzającej zainteresowania naukowo-techniczne
Wszyscy nauczyciele Odpowiednio do tematu
Kompetencje informatyczne:

 

 1. Nauka kodowania  i wykorzystanie umiejętności podczas zabaw i zajęć dydaktycznych
 2. Wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas zajęć z dz.
Wszyscy nauczyciele Odpowiednio do tematu
Rozwijanie umiejętności uczenia się:

 

 1. Włączenie do ramowego rozkładu dnia pozycji – „Krąg zmysłów ” (15 minut) i codzienna realizacja – zabawy rozwijające postrzeganie zmysłowe i procesy poznawcze – pamięć, myślenie, mowa, uwaga
 2. Wdrożenie metod aktywizujących:

–        Mapa pojęciowa

–        Burza mózgów

–        Gwiazda skojarzeń, łańcuch skojarzeń

–        Piramida priorytetów

–        Metaplan

–        Za i przeciw

–        Drzewko decyzyjne

–        Inne

Wszyscy nauczyciele Odpowiednio do tematu
Inicjatywność i przedsiębiorczość:

 

 1. Stacje zadaniowe jako metoda podsumowująca temat – dziecko musi podczas zajęć wykonać  wszystkie zadania (na każdym stoliku inne zadanie) i zaznaczyć na planszy ich wykonanie)
 2. Dzień bez zabawek – przygotowane materiały do samodzielnego podejmowania różnych aktywności i kreatywności przez dz.
 3. Organizacja działań i zabaw twórczych
Wszyscy nauczyciele Odpowiednio do tematu
Świadomość i ekspresja kulturalna:

 

 1. Realizacja zajęć plastyczno – konstrukcyjnych – min. 2 razy w tygodniu
 2. Poznawanie pojęć plastycznych i zastosowanie ich w pracach m.in. : punkt, linia, barwa, faktura, kompozycja płaska, przestrzenna, kołowa, w układzie pasowym – pojęcie jako główny cel zajęcia plastycznego
 3. Wycieczka do pracowni plastycznej – spotkanie z twórcą
 4. Realizacja umuzykalnienia – min. 2 razy w tygodniu
 5. Udział w koncertach muzycznych
 6. Udział w teatrzykach przedszkolnych
 7. Wycieczka do teatru
 8. Słuchanie instrumentalnych utworów muzycznych z wykorzystaniem działań:

¾      poprzedzone opowiadaniem nauczycielki lub scenką w teatrzyku

¾      wybór najlepiej „pasującej” ilustracji do słuchanego utworu

¾      propozycje tytułu do słuchanego utworu

¾      ułożenie krótkiego opowiadania, którego ilustracją może być słuchany utwór

 1. Eksperymentowanie z  tworzeniem dźwięków nietypowych np. pstrykanie, tupanie, uderzanie dłońmi o ciało, butelka z wodą, szelest papieru, materiał przyrodniczy itp.
 2. Organizacja działań twórczych dziecka:

¾      rytmizacja tekstów i wypowiedzi

¾      śpiewane dialogi

¾      improwizacje dźwiękonaśladowcze głosem i na instrumentach,

¾      improwizacja rytmów

¾      odzwierciedlanie swoich emocji w improwizacjach słownych, wokalnych,  instrumentalnych, ruchowych

¾      improwizowanie melodii do podanego tekstu i wierszyka

¾      improwizacje melodyczne na temat podany treścią obrazka

 1. Realizacja w każdym tygodniu zabaw  i różnych form teatralnych:

–        Gra w kręgu

–        Kukiełki, pacynki

–        Teatr paluszkowy

–        Chińskie cienie

–        Teatr obrazów

–        Żywe obrazy

–        Inne

Wszyscy nauczyciele Odpowiednio do tematu3.Raz w ciągu roku najstarsze grupy (MDK)

 

5. Raz na semestr

6. Raz w miesiącu

7. marzec 2020

Wspieranie rozwoju mowy komunikatywnej:

 

 1. Realizacja ćwiczeń ortofonicznych jako zajęcia dydaktycznego – min. 1 raz w tygodniu
 2. Realizacja ćwiczeń i zabaw gramatycznych – min. 2 razy w tygodniu
 3. Układanie opowiadań przez dzieci  do kolekcji obrazków i historyjek obrazkowych
nauczyciele 5,6 lnauczyciele  grup Odpowiednio do tematu
Doradztwo zawodowe (ustawa prawo oświatowe, rozporządzenie w sprawie doradztwa) Poznanie zawodów  w toku realizacji tematów kompleksowych (projektów):

 

 1. Dzieci młodsze – 3,4 l

–        kucharz

–        lekarz

–        listonosz

–        sprzedawca

 1. Dzieci 5l:

–          stomatolog

–          krawiec

–          kierowca

–          fryzjer

 1. Dzieci 6l:

–        górnik

–        rolnik

Wszyscy nauczyciele Zgodnie z tematami kompleksowymi
Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze ekspertów Wszyscy nauczyciele Zgodnie z tematami kompleksowymi
Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach poprzez tematy kompleksowe (projekty edukacyjne):

 

 1. Dzieci młodsze – 3,4 l

–        Sklep

 1. Dzieci 5l:

–          Kino

–          Teatr

–          Pogotowie ratunkowe

 1. Dzieci 6l:

–        Straż pożarna

–        Komenda policji

–        Poczta

–        Szkoła

Wszyscy nauczyciele Zgodnie z tematami kompleksowymi
Poznanie cyklu produkcyjnego wybranych produktów i zawodów z tym związanych:

 

 1. Dzieci 5l:

–        Cukier

–        Pieczywo

 1. Dzieci 6l:

–        Dom

–        Książka

–        Nabiał

Wszyscy nauczyciele Zgodnie z tematami kompleksowymi
Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów  i instytucji – gromadzenia akcesoriów we współpracy z instytucjami i rodzicami Wszyscy nauczyciele Zgodnie z tematami kompleksowymi
     
Przygotowanie fotoreportażu „Zawody i instytucje ” – zdjęcia z poznawanych instytucji oraz spotkań z ludźmi pracy SandraMałgorzata W. Czerwiec 2020
 wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Cel Zadanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Rozpoznawanie potrzeb i możliwości wychowanków oraz ich sytuacji społecznej(wymaganie nr 5, rozporządzenie pomoc pp) Obserwacje pedagogiczne wstępne nauczyciele grup do 20.10do 20.11 – gr.3l
Rozpoznanie sytuacji społecznej dzieci – ankieta – przy akceptacji rodziców nauczyciele grup do 20.10do 20.11 – gr.3l
Ustalenie wniosków do indywidualizacji i udzielania pomocy pp w toku bieżącej pracy – wpisanie ich do indywidualnych arkuszy obserwacji nauczyciele grup do 30.10do 30.11 – gr.3l
Przekazanie dyrektorowi wykazu dzieci objętych pomocą  pp w toku bieżącej pracy i indywidualizacją oddziaływań nauczyciele grup do10.11do 10.12 – gr.3l
Obserwacje końcowe – analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do dziecka i grupy nauczyciele grup do 20.04
Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów(wymaganie nr 5, rozporządzenie pomoc pp i kształcenie specjalne) Zaplanowanie form pomocy pp dla dzieci – jako wynik obserwacji nauczycieli i przedszkolnych specjalistów dyrektor wg potrzeb
Zaplanowanie form pomocy pp dla dzieci oraz zajęć rewalidacyjnych Dyrektor po analizie  opinii i orzeczeń
Ustalenie wykazu dzieci objętych gimnastyką korekcyjną dyrektor 15.10
Opracowanie przez dyrektora lub wyznaczonego koordynatora przedszkolnego planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zgłoszeń nauczycieli, specjalistów oraz opinii, orzeczeń Dyrektor/koordynator pomocy pp 5.11.19
Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci Nauczyciele grup Od momentu stwierdzenia indywidualnych potrzeb i możliwości
Powołanie zespołów pomocy p-p dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wyznaczenie koordynatorów zespołów Dyrektor Niezwłocznie  po otrzymaniu orzeczenia
Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół pomocy p-p po otrzymaniu orzeczenia
Opracowanie IPET-ów dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Zespoły pomocy p-p do 31.09 lub 30 dni od powołania  zespołu
Realizacja form pomocy p-p i zajęć rewalidacyjnych – dokumentowanie w odrębnych dziennikach Specjaliści Od dnia powołania zespołów p-p
Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, inne) Specjaliści prowadzący zajęcia po każdym półroczu
W przypadku dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka Powołane zespoły pomocy p-p po  II półroczu
Prowadzenie odrębnych teczek dla dzieci objętych formami pomocy p-p specjaliści Od dnia objęcia poszczególnych dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Analiza gotowości szkolnej(rozporządzenie o drukach i świadectwach, podstawa programowa) Analiza gotowości szkolnej Nauczyciele grup 6 l i ewent. 5l Do 20.04.2020
Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom Nauczyciele grup 6 l i 5l wg wniosków Do 30.04.2020
Opracowanie zestawienia zbiorczego ilościowo-jakościowego wyników badania gotowości szkolnej – przekazanie dyrektorowi Nauczyciele grup 6 l i ewent. 5l Do 31.05.2020
Rozwój zainteresowań i zdolności dzieci

 

(postawa programowa, pomoc pp)

Uruchomienie rytmiki – dokumentowanie w dzienniku zajęć przedszkola dyrektor od 1.10
Realizacja zajęć dodatkowych, dokumentowanie w odrębnym dzienniku:

 

 • Karate
 • taniec –balet
 • piłka nożna
 • tenis ziemny
 • fid kids
 • specjaliści (rehabilitacja wodna, hipoterapia, pedagog specjalny, psycholog, logopeda)
Nauczyciele prowadzący zajęcia Na bieżąco
Organizacja teatrzyków Dyrektor raz w miesiącu
Organizacja koncertów muzycznych Dyrektor raz w semestrze
współpraca z rodzicami i środowiskiem   lokalnym
Działania na rzecz środowiska społecznego(wymaganie nr 7) Udział w akcji charytatywnej Góra Grosza” Sandra  
Udział w akcji charytatywnej ,,Szlachetna paczka” KatarzynaAgata K. Listopad 2019
Udział w akcji charytatywnej ,,Adopcja na odległość” Beata Wrzesień 2019
Udział w akcji charytatywnej ,,Zbieramy nakrętki” Wszyscy nauczyciele Cały rok
Festyn Rodzinny Agata K. Małgosia W Czerwiec 2020
Wspieranie działalności fundacji ,,Szewczykowe Marzenia” Wszyscy nauczyciele Cały rok
Współpraca z rodzicamii wspieranie rodziny  w wychowywaniu dzieci

 

(wymaganie nr 6)

Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami Nauczyciele grup Do 5.09.2019
Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/:¾      prezentacja  podstawy programowej, informacja o realizowanych programach

 

¾      prezentacja ramowego rozkładu dnia

¾      zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami – statut

¾      prezentacja planowanych działań wychowawczych wprowadzanych wartości i systemów motywacyjnych – ewentualne uzgodnienia

¾      prezentacja grupowego planu współpracy z rodzicami

¾      prezentacja systemu obiegu informacji w przedszkolu

¾      wybór reprezentanta do Rady Rodziców

¾      zgody rodziców, upoważnienia

¾      zajęcia dodatkowe

¾      inne

Nauczycielegrup Do 15.09.2019
Spotkanie  przedstawicieli  rodziców z dyrektorem Dyrektor Raz na semestr i w razie potrzeb
Ustalenie potrzeb dzieci oraz innych ważnych informacji na temat rozwoju dzieci, w tym poznanie ich sytuacji społecznej – wywiad z rodzicami Nauczyciele grup Na bieżąco
Zajęcie otwarte dla rodziców:–        Edukacja matematyczna

 

–        Przygotowanie i nauka czytania

Nauczyciele grup Raz na semestrPaździernik 2019

 

Maj 2020

Wywieszanie informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu Nauczyciele grup Cały rok
Dzień Informacji dla rodziców – przekazanie informacji o wynikach obserwacji, o postępach dzieci Nauczyciele grup Cały rok
Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli Nauczyciele grup Cały rok
Warsztaty „Kochać i wymagać – doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców” Dyrektor Raz na semestr
Dokumentowanie współpracy z rodzicami:¾             Listy obecności na zebraniach (lub w dzienniku)

 

¾             Rejestr kontaktów z rodzicami

¾             Protokoły z zebrań

¾             Zgody rodziców

¾             Upoważnienia

¾             Inne

Nauczyciele grup Cały rok
Współpraca z instytucjami na rzecz rozwoju wychowanków(prawo oświatowe, wymaganie nr 7) Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dz. 6 l Dyrektor 30.09
Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową:¾      Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcji Nauczyciele najstarszych grup Cały rok
Nawiązanie współpracy  z Biblioteką Dziecięcą  w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych 1.Nauczyciele młodszych  grup2. Nauczyciele starszych grup 1. Raz w semestrze2. Raz w miesiącu
Współpraca z instytucjami: Policja  , Straż Pożarna, Nadleśnictwo Podanin MDK, ChDK, sanepid Nauczyciele grup Cały rok
Realizacja projektu edukacyjnego ,,Zdrowo i sportowo” we współpracy z Kids&Sport Nauczyciele grup Cały rok
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:¾      badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

¾      porady, konsultacje

Nauczyciele grup Na bieżąco
 Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje Nauczyciele grup Na bieżąco
Wycieczki(statut, rozporządzenie w sprawie krajoznawstwa i turystyki) Wycieczka do Alpakolandu grupa IV Nauczyciele grup II semestr 2020
Wycieczka do labiryntu edukacyjnego w Podaninie Małgorzata W. 4 październik 2019
Wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu Małgorzata W Marzec 2020
Wycieczki grupowe zgodne z tematami kompleksowymi Nauczyciele grup Na bieżąco
Wycieczka dla dzieci kończących edukację przedszkolną SandraElwira Czerwiec 2020
 organizacja  i  zarządzanie  Przedszkolem
Cel Zadanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Doskonalenie systemu pracy zespołowej w przedszkolu(wymaganie nr 1) Powołanie zespołów zadaniowych – wybór przewodniczących dyrektor 30.08.2019
Opracowanie planów pracy przez zespoły zadaniowe przewodniczący zespołów 30.09
Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły – pisemne złożenie informacji dyrektorowi Koordynatorzy zespołów po II półroczu lub wg potrzeb
Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej i warunków do statutowej działalności przedszkola 

 

(wymaganie nr 9)

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem technicznym, w tym bezpieczeństwa – protokół dyrektor, powołana komisja do 14.09
Doposażenie przedszkola  o tablicę multimedialną dyrektor Do 30.09.19
Zakupienie maty i innych pomocy o kodowania, gier planszowych dyrektor Do 30.11.2019
Organizacja ścieżki zdrowia w ogrodzie dyrektor Do 30.12.2019
Doskonalenie systemu  prawa wewnętrznego(prawo oświatowe) Aktualizacja statutu do zmian w  prawie oświatowym zespół ds. programowych Cały rok
Aktualizacja procedury oceny pracy nauczyciela zespół ds. procedur i regulaminów Cały rok
Aktualizacja procedury awansu zawodowego zespół ds. procedur i regulaminów Cały rok
Organizacja wydarzeń przedszkolnych, tradycje(statut) Dzień Przedszkolaka na sportowo ElwiraMałgorzata W. Jagoda 20 wrzesień 2019
Dzień Drzewa SandraMałgorzata W. 4 Październik  2019
Dzień Edukacji Narodowej Agata K.Karolina 14 Październik 2019
Wszyscy jesteśmy Polakami Agata B.Anna W. Listopad 2019
Dzień Patrona SandraMałgorzata W. Listopad 2019
Święto Pluszowego Misia Nauczyciele grup Listopad 2019
Dzień Życzliwości BeataLaura 21 listopad 2019
Mikołajki Anna W. Agata B. 6 grudzień 2019
Warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami Nauczyciele grup Grudzień 2019
Kiermasz bożonarodzeniowy KarolinaElwira Grudzień 2019
Przedszkolne kolędowanie ElwiraAgata B. Grudzień 2019
Święto Babci i Dziadka Nauczyciele grup Styczeń 2020
Wielki Bal Karnawałowy KatarzynaKarolina Styczeń 2020
Dzień autyzmu i dzieci z zespołem Downa Agata B.Beata Laura Jagoda 23 marze20202 kwiecień 2020
Powitanie Wiosny KatarzynaAnna W. 20 marzec 2020
Festiwal  Teatrów Przedszkolnych ,,Bajkowa Scena” Elwira, Agata B., Agata K. Sandra Marzec 2020
Kiermasz wielkanocny KatarzynaAngelika Kwiecień 2020
Wielkanocny poranek Karolina Angelika 8 Kwiecień 2020
Dzień Ziemi Sandra Małgorzata W 22 Kwiecień 2020
,,Mały i duży bawią się razem” Elwira Luty 2020
Święto Rodziny – Dyrektor, nauczyciele grup Maj 2020
,,Savoir – vivre przedszkolaka” Małgorzata PAngelika Czerwiec 2020
Przedszkolny Dzień Dziecka Małgorzata PAngelika Czerwiec 2020
Festyn rodzinny Agata K.Małgorzata W Czerwiec 2020
Pożegnanie Przedszkola Elwira, Sandra , Agata B. Małgorzata W.  
             

 

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI  DODATKOWYCH  ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Z DZIEĆMI:

Lp Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela  
 1.  
aktualizacja strony www Kaczmarek Agata .  Matuszak Sandra  
 1.  
Facebook Kaczmarek Agata  
 1.  
Biblioteka Bedołek Agata  
 1.  
sprzęt sportowy Pietraszak Małgorzata  
 1.  
Płytoteka Bedołek Agata  
 1.  
szatnia – dekoracje, ogłoszenia Nauczyciele grup  
 1.  
Kronika Matuszak Sandra Anna Witkowska  
ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
1. Religia Jelińska Dorota
2. Audycje muzyczne Megger Piotr
3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Freitag Beata
4. terapia logopedyczna Kocimska Laura
5. język angielski Kaczmarek Agata
6. psycholog Kyciak Alicja
7. gimnastyka korekcyjna Czekiel Anna
8. Zabawy muzyczno-taneczne Hanna Liszowska
  ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE  
 1.  
Fit Kids Anna Czekiel  
 1.  
Karate Robert Wleczyk  
 1.  
Tenis ziemny Krzysztof Luchowski  
 1.  
Piłka nożna Sergiusz Grabowski  
 1.  
Balet Hanna Gładych  
         

 

 

ZESPOŁY ZADANIOWE NAUCZYCIELI

Lp zespół Skład zespołu
1. ds. programowych Aleksandra Żerko .Małgorzata Witosławska
2. ds. ewaluacji Agata Bedołek, Anna Witkowska, Katarzyna
3. ds. promocji Agata Kaczmarek, Sandra Matuszak Anna Witkowska
4. ds. procedur i regulaminów Aleksandra Żerko Małgorzata Witosławska , Elwira Wachowiak

 

 

© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki